Přeji si vědět víc

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je AMA s. r. o., IČO: 613 27 557, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Voroněžská 144/20, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
  email: info@amamarketing.cz
  telefon: 484 847 800
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Ochrana osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Správce provozuje aplikaci Registr Stavebních Projektů (dále jen „RSP“) s přístupem pro registrované uživatele (stránka služby http://www.investice-projekty.cz). Účelem aplikace je poskytování informací o připravovaných a realizovaných stavebních akcích v České republice (zejména pro subjekty státní správy a podnikatelské sféry – dále jen „klienti správce“). V uzavřeném systému aplikace jsou mimo jiné poskytovány kontaktní údaje na zhotovitele staveb, dodavatele jednotlivých částí staveb a projektů a odpovědné osoby, kterými jsou vždy podnikatelské subjekty včetně kontaktů na kontaktní osoby těchto subjektů a případně nepodnikatelské subjekty – obvykle stavebníci rodinných domů.
 6. Správce dále provozuje službu pro stavebníky rodinných domů (stránka služby http://www.budeme-stavet.cz ). Umožnuje vložit záměr nebo poptávku stavebníka s účelem získat nabídky materiálů, služeb a prací spojených jak s výstavbou tak vybavením RD. Cílem je i zprostředkování informací o nových řešeních a materiálech pro stavebníky, stejně jako zprostředkování nabídek projektantů, stavebních firem nebo dodavatelů pro stavebníky RD, případně finančních institucí či subjektů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce dále může zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (pouze ak. titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail), které nebyly získány od Vás, pokud na tom má oprávněný zájem, a to zejména v souvislosti s provozováním RSP.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování informací o připravovaných a realizovaných stavebních akcích v České republice v souvislosti s provozováním RSP podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby a Váš souhlas se zpracováním pro účely provozování databáze stavebníků rodinných domů.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
   • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   • informování klientů správce
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
   • provozování aplikace RSP a služby poskytování a odběru obchodních informací.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu; po uplynutí této doby mohou být údaje dál zpracovávány pouze v případě, že jste udělili nový souhlas.
  • po dobu realizace příslušného stavebního projektu zařazeného do RSP a dále 5 let po jeho skončení, jste-li kontaktní osobou v souvislosti s tímto projektem.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů

 1. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • Zaměstnanci společnosti AMA s.r.o. v rámci údržby a správy uložených dat.
  • právní, ekonomičtí a daňoví poradci správce, účetní správce, pracovníci a společnosti zajišťující technický provoz celkového řešení služby
  • klienti správce využívající službu RSP na základě rámcové smlouvy o poskytování a odběru obchodních informací
  • údaje obsažené v aplikaci RSP jsou zpřístupňovány klientům správce s platnou registrací

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na sdělení, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává,
  • právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právo požadovat opravu Vašich osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů, bude-li to možné,
  • právo na omezení zpracování Vašich údajů, bude-li to možné,
  • pokud dochází k automatizovanému zpracování, právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I. odst. 2 těchto podmínek.
 2. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, u něhož máte právo podat stížnost.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, každý uživatel má své bezpečné heslo do Informačního systému, Administrátorské účty pro správu serveru jsou zabezpečeny komplexními hesly. Server se při odchodu z pracoviště uzamyká. Počítačová síť je chráněna firewallem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. K údajům v aplikaci RSP mají přístup registrovaní zákazníci správce. To platí obdobně pro službu poskytování a odběru obchodních informací.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

ADRESA

AMA, spol. s r.o.
Voroněžská 144
Liberec 1
460 01

Kontakt